Pět trendů, které dnes pomáhají prorazit inteligentním obalům

Společnost Smithers Pira identifikovala pět špičkových technologií a trendů, které vlastníky značek motivují k využívání inteligentních obalů. Podle nového průzkumu této společnosti s názvem Budoucnost aktivních a inteligentních obalů do roku 2023 by měl trh s aktivními a inteligentními obaly v příštích letech růst tempem 5,9 % a v roce 2023 by jeho celková hodnota měla dosáhnout 7,56 miliard dolarů.

 

Poptávka po aktivních obalech roste díky sílícím snahám uchovávat potraviny déle čerstvé, omezovat plýtvání jídlem a nabízet spotřebitelům stále praktičtější obaly. Ačkoli aktivní obaly představují zralejší trh a lze u nich očekávat pomalejší růst oproti inteligentním obalům, specializované tržní segmenty skýtají pro tento druh technologií značné příležitosti.

Oproti tomu inteligentní obaly se nachází takříkajíc ve vývojové fázi svého životního cyklu. Jedná se o dynamický trh s velkým potenciálem růstu, přičemž k osvojování těchto technologií přispívá stálý pokrok v oblastech tištěné elektroniky, mikrosenzorů, ověřovacích platforem a internetu věcí.

Majitelé značek nemají zájem o samostatné technologie nebo dílčí komponenty ani pouhé technologické výstřelky, na něž spotřebitelé obratem zapomenou, ale o reálně použitelné produkty, které jejich značkám přidají na skutečné hodnotě. Podle společnosti Smithers Pira přispívá k růstu a osvojování „chytrých“ obalů následujících pět trendů.

1) Podpora interakcí se značkou pomocí chytrých obalů

Jedním z hlavních motorů růstu trhu s inteligentními obaly je jejich schopnost rozšiřovat a prohlubovat interakce spotřebitelů se značkami. Chytré obaly mohou od základů proměnit způsob, jakým se produkty prostřednictvím obalů propagují a prodávají. Přední majitelé značek začínají rozpoznávat přínos chytrých obalů pro navazování přímého kontaktu se spotřebiteli.

Jedním z příkladů nového chytrého obalového řešení z nedávných let je systém pro podporu interakcí spotřebitelů se značkou, jenž vznikl společným úsilím britských společností Evrythng, která se zaměřuje na internet věcí, a Zappar, která vyvíjí technologie a aplikace využívající rozšířenou realitu. Tento partnerský projekt podporuje spotřebitelské interakce prostřednictvím prvků rozšířené reality aktivovaných QR kódem a jinými podobnými digitálními spouštěči.

Obdobné řešení, konkrétně tedy propojení obalu s jednoduchou hrou pro chytré telefony prostřednictvím natištěného grafického kódu, již nabízí i další poskytovatelé technologických inovací. Softwarová platforma vyvinutá výše zmíněnými společnostmi však navíc umožňuje jednotlivé spotřebitele provázat s jejich aktivně budovanými digitálními identitami ukládanými v cloudu, což značkám poskytne okamžitý a neustálý přístup k údajům a poznatkům, které mohou využít například k podpoře opětovných nákupů či tvorbě lépe cílených speciálních nabídek.

Spotřebitelé čím dál častěji vnímají svá chytrá zařízení jako technologické prostředky, které jim umožňují maximalizovat osobní produktivitu a předcházet plýtvání časem, penězi či jinými zdroji. Mobilní technologie tedy bude zapotřebí zjednodušovat a jejich propojení s obaly a dalšími prvky maloobchodního prodeje bude muset být co nejintuitivnější. Jeden z velkých budoucích trendů spočívá v rozvoji mobilních plateb pomocí chytrých telefonů. Ostatně již vzniklo několik modelových prodejen, v nichž si nakupující mohou jednotlivé produkty postupně naskenovat a automaticky zaplatit, aniž by se pak museli zdržovat u pokladny. Tento přístup k maloobchodnímu prodeji poskytne značkám nový způsob, jak skrze své obaly oslovit spotřebitele, jejichž životní styl bude čím dál více provázán s digitálními technologiemi.

2) Ochrana značek za pomoci chytrých telefonů

Společnosti zabývající se ochranou značek již dříve začaly k ochraně proti padělání využívat QR kódy a technologii NFC. Přelom v této oblasti nastal, když i běžná mobilní zařízení začala být schopna tyto technologické prvky zpracovávat, díky čemuž se nynějších 3,5 miliard uživatelů chytrých telefonů po celém světě proměnilo v armádu potenciálních ověřovatelů pravosti.

To, že jsou nyní spotřebitelé sami schopni identifikovat padělané výrobky přímo v místě prodeje, nutí společnosti vyvíjet tlak působící zpětně napříč distribučním řetězcem s cílem zajistit, aby se padělané zboží do dodavatelského řetězce vůbec nedostalo. Výrobci a prodejci se tak již nemusí spoléhat pouze na vlastní nákladné nástroje pro inspekci zboží a detekci padělaných výrobků, ale mohou se rovněž opřít o globální síť kontrolorů vybavených chytrými zařízeními s NFC technologií. Tento všudypřítomných spotřebitelský dohled se pro padělatele časem stane vůbec největší překážkou. Na každé ověřovací nasnímání výrobku spotřebitelem pak může navíc daná značka navázat individuální komunikací a hlubší interakcí.

3) Obaly s tištěnou elektronikou

Komerční využití tištěné elektroniky na inteligentních obalech a chytrých etiketách je na vzestupu. Tištěná elektronika je jednou z klíčových technologií ležících v samotném srdci revoluce, kterou představují inteligentní obaly. Tato potenciálně přelomová technologie by mohla výrazně přispět ke snižování nákladů, rozšíření palety funkcí a vzniku jednoduchých, a přitom vysoce sofistikovaných sledovacích a kontrolních systémů.

Co trh s inteligentními obaly od tištěné elektroniky a jejích výrobců nyní potřebuje nejvíce, je jasně ukázat, jak lze tuto technologii využít k interakci se zákazníky a jak mohou implementační platformy na bázi křemíkové a tištěné elektroniky propojením uživatelů a značek vytvářet hodnotu pro spotřebitele a příležitosti pro obalový průmysl i segment internetu věcí.

4) Omezování plýtvání jídlem

K rozvoji v oblasti inteligentních obalových řešení přispívají rovněž vlády řady zemí. Podle údajů publikovaných Evropskou unií se v Evropě ročně vyhodí zhruba 88 milionů tun jídla a celosvětově je pak každoročně zlikvidována přibližně třetina veškerých potravin určených pro lidskou spotřebu, což v roce 2017 odpovídalo více než 1,3 miliardám tun. EU v roce 2017 přijala závazek snížit objem potravinového odpadu vznikajícího na jejím území do roku 2030 o polovinu a lepší obalová řešení sehrají v tomto úsilí klíčovou roli.

Obaly s modifikovanou atmosférou či různými aktivními řešeními, jako jsou například pohlcovače kyslíku, které dokážou v porovnání s běžnými obaly až zdvojnásobit trvanlivost mnoha netrvanlivých produktů, budou mít i nadále zásadní význam pro boj s plýtváním jídlem. Podle analýzy společnosti Smithers Pira můžeme očekávat, že v příštích letech uvidíme pokrok i v této oblasti.

Inteligentní obalové komponenty, jako jsou mimo jiné indikátory čerstvosti nebo změn teploty, navíc skýtají výhody pro celý dodavatelský řetězec, nejen pro jeho jednotlivé články. Delší trvanlivost a možnosti sledování stavu zabalených potravin, jež přináší inteligentní obaly, jsou přínosné zejména s ohledem na pokračující stárnutí populací a růst počtu jednočlenných domácností a také vzhledem k tomu, že řada spotřebitelů nenakupuje denně, ale spíše jednou týdně. Různé prvky pro sledování stavu zabalených potravin, kterými mohou být opatřeny inteligentní obaly, poskytují spotřebitelům o daném produktu jasnější a hodnotnější informace než prostá a zpravidla nepřesná data minimální trvanlivosti, a mohou tak přispět k minimalizaci zbytečného plýtvání jídlem.

5) Sledování farmaceutických výrobků

Začlenění NFC technologie do etiket pro léčiva je obecně považováno za pokrokovou novinku, která farmaceutickým produktům vysoce přidává na hodnotě. V Evropské unii a Severní Americe jsou připravovány zákony, které budou vyžadovat, aby jednotlivá balení léčiv byla opatřena unikátními identifikátory ve formě grafických 2D maticových kódů.

Chytré elektronické etikety poskytují farmaceutickým společnostem širokou škálu nových možností, například integrované NFC štítky lze načíst pomocí chytrého zařízení a digitálně tak získat informace o daném léku. Tento systém tedy skýtá celou řadu potenciálních výhod – technologie NFC mimo jiné umožňuje pacientům jednoduše zjistit informace o doporučeném dávkování nebo injekčním systémům automaticky rozpoznávat léčiva, ale lze ji využít také k optimalizaci interních logistických procesů či k ochraně značek.

Funkce chytrých obalů pro farmaceutika však nejsou omezeny pouze na sledování a ověřování. Součástí takového chytrého obalu mohou být i balení, která zaznamenávají odběr tabletek, což umožňuje efektivně sledovat dodržování naordinované léčby. Tento koncept byl dále rozvinut v případě dávkovacích balení, která uživatele upozorňují na to, že je načase si vzít daný lék. Taková obalová řešení mohou uživatele informovat například pomocí namluvených hlasových upozornění nebo textovou upomínkou psanou velkým fontem. Poptávka po chytrých obalech pro léčiva bezpochyby dále poroste a předpokládá se, že se bude prudce zvyšovat zejména poptávka po etiketách s indikátory změn teplot, a to jednak kvůli nákladové konkurenceschopnosti a jednak kvůli zvyšujícímu se počtu léčiv citlivých na teplo.

Zdroj: profoodworld.com

Čeština